Universal MMA co-owner Mel Locke shows two youngsters Brazilian Jiu Jitsu moves. ( Dan Trujillo )